Algemene verkoopsvoorwaarden


1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding tussen “Autoaanpassingen Eric BVBA” en een klant/koper, voor zover er van deze voorwaarden niet schriftelijk, en door beide partijen, uitdrukkelijk is afgeweken. 2. De door “Autoaanpassingen Eric BVBA” gemaakte aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en geldig volgens de opgave op de offerte doch nooit langer dan 6 maanden. De offertes zijn enkel bindend in onzen hoofde, voor de in de offertes opgegeven werken, en in zoverre de offerte door de koper / klant schriftelijk aanvaard wordt. Het niet kunnen naleven van de leveringstermijn kan niet leiden tot enige schadevergoeding. 3. De prijzen die voorkomen in onze offertes zijn netto-prijzen. 4. Op facturen tot 25,00- euro zijn wij verplicht 10,00- euro administratiekosten te rekenen. 5. De goederen / werken dienen gekeurd, aanvaard en afgehaald te worden in onze werkplaats. Latere klachten qua conformiteit en kwaliteit zullen niet aanvaard worden. Bij levering buiten onze werkplaats dienen de goederen / werken gekeurd en aanvaard te worden bij aflevering. 6. Herstellingen binnen garantieperiode dienen altijd in onze werkplaats te worden uitgevoerd, doch kunnen eventueel door derden worden uitgevoerd na ons schriftelijk akkoord. Verplaatsingskosten van de wagen zijn ten laste van de klant / koper (ook in garantie periode). Werken in garantie kunnen nooit aanleiding geven tot vergoedingen van onzentwege om welke reden ook. 7. De garantie periode bij een nieuwe plaatsing, is gelijk aan deze van de leverancier van de onderdelen, met een maximum van 2 jaar, incl. werkuren. Bij een herstelling is de garantie periode 3 maand op onderdelen en werkuren. Bij werken door derden aan de door ons geleverde installaties, vervalt de garantie voor zover dit te wijten is aan deze ingrepen. 8. Zo de koper, om welke reden ook, de bestelde goederen niet afneemt, zal ons vrijstaan hetzij de uitvoering der overeenkomst te vervolgen, en betaling te eisen van de totale koopsom, hetzij de verkoop als ontbonden te beschouwen. In dit laatste geval zal de koper ons een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd zijn gelijk aan 20% van het totaalbedrag, en 50% op de voor het voertuig specifieke bestelde onderdelen. 9. De voertuigen voor plaatsing, herstelling of om enige andere reden in onze instelling geplaatst, zijn dit op risico van de eigenaar. Deze voertuigen worden gereden onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Zij worden bij ons niet verzekerd tegen diefstal, brand, of eender welke andere schade. De Voertuigen worden altijd binnen geplaatst voor de duur van de werken. 10. Na uitnodiging van onze instelling, dit schriftelijk, telefonisch of persoonlijk moet het voertuig binnen de 3 dagen afgehaald te worden, na deze worden stallingkosten aangerekend ten bedrage van 15,-€ / dag indien hierover geen overeenkomst gesloten is. 11. De goederen / installatie waaraan de werken zijn uitgevoerd blijven onze eigendom tot de volledige betaling ervan, En kunnen tot dan, zonder enige geldige tegenspraak ten allen tijde terug gevorderd worden . . 12. Onze facturen zijn, behoudens anders vermeld in offerte, contant betaalbaar bij afhaling. Elke laattijdige betaling, zal van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, een intrest opbrengen van 12% per maand met een minimum van 45,00- euro waarbij elke begonnen maand voor een verlopen maand zal worden aangerekend. 13. Alle betwistingen in verband met het bestaan, de interpretatie of de uitvoering van de tot standgekomen verkoopsovereenkomst, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Antwerpen. 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding tussen “Autoaanpassingen Eric BVBA” en een klant/koper, voor zover er van deze voorwaarden niet schriftelijk, en door beide partijen, uitdrukkelijk is afgeweken. 2. De door “Autoaanpassingen Eric BVBA” gemaakte aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en geldig volgens de opgave op de offerte doch nooit langer dan 6 maanden. De offertes zijn enkel bindend in onzen hoofde, voor de in de offertes opgegeven werken, en in zoverre de offerte door de koper / klant schriftelijk aanvaard wordt. Het niet kunnen naleven van de leveringstermijn kan niet leiden tot enige schadevergoeding. 3. De prijzen die voorkomen in onze offertes zijn netto-prijzen. 4. Op facturen tot 25,00- euro zijn wij verplicht 10,00- euro administratiekosten te rekenen. 5. De goederen / werken dienen gekeurd, aanvaard en afgehaald te worden in onze werkplaats. Latere klachten qua conformiteit en kwaliteit zullen niet aanvaard worden. Bij levering buiten onze werkplaats dienen de goederen / werken gekeurd en aanvaard te worden bij aflevering. 6. Herstellingen binnen garantieperiode dienen altijd in onze werkplaats te worden uitgevoerd, doch kunnen eventueel door derden worden uitgevoerd na ons schriftelijk akkoord. Verplaatsingskosten van de wagen zijn ten laste van de klant / koper (ook in garantie periode). Werken in garantie kunnen nooit aanleiding geven tot vergoedingen van onzentwege om welke reden ook. 7. De garantie periode bij een nieuwe plaatsing, is gelijk aan deze van de leverancier van de onderdelen, met een maximum van 2 jaar, incl. werkuren. Bij een herstelling is de garantie periode 3 maand op onderdelen en werkuren. Bij werken door derden aan de door ons geleverde installaties, vervalt de garantie voor zover dit te wijten is aan deze ingrepen. 8. Zo de koper, om welke reden ook, de bestelde goederen niet afneemt, zal ons vrijstaan hetzij de uitvoering der overeenkomst te vervolgen, en betaling te eisen van de totale koopsom, hetzij de verkoop als ontbonden te beschouwen. In dit laatste geval zal de koper ons een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd zijn gelijk aan 20% van het totaalbedrag, en 50% op de voor het voertuig specifieke bestelde onderdelen. 9. De voertuigen voor plaatsing, herstelling of om enige andere reden in onze instelling geplaatst, zijn dit op risico van de eigenaar. Deze voertuigen worden gereden onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Zij worden bij ons niet verzekerd tegen diefstal, brand, of eender welke andere schade. De Voertuigen worden altijd binnen geplaatst voor de duur van de werken. 10. Na uitnodiging van onze instelling, dit schriftelijk, telefonisch of persoonlijk moet het voertuig binnen de 3 dagen afgehaald te worden, na deze worden stallingkosten aangerekend ten bedrage van 15,-€ / dag indien hierover geen overeenkomst gesloten is. 11. De goederen / installatie waaraan de werken zijn uitgevoerd blijven onze eigendom tot de volledige betaling ervan, En kunnen tot dan, zonder enige geldige tegenspraak ten allen tijde terug gevorderd worden . . 12. Onze facturen zijn, behoudens anders vermeld in offerte, contant betaalbaar bij afhaling. Elke laattijdige betaling, zal van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, een intrest opbrengen van 12% per maand met een minimum van 45,00- euro waarbij elke begonnen maand voor een verlopen maand zal worden aangerekend. 13. Alle betwistingen in verband met het bestaan, de interpretatie of de uitvoering van de tot standgekomen verkoopsovereenkomst, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Antwerpen.